Geeks Ticker

7. October 2015

iGear Kup Kapp Upgrade

Héi ass den Generations Kup mat dem iGear Kup Kapp Upgrade. Den Kup upgrade kennt mat zwee Käpp an engem klengen Schrauwenzeiher sou wei der et op der zweeter Foto gesidd.

7. October 2015 // 0 Comments